ปณิธาน
         มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดเก็บและบริการสารสนเทศเกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในการศึกษาค้นคว้าด้วยจิตสำนึกที่ดีและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
วิสัยทัศน์
           ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร เป็นหน่วยงานที่พัฒนาทรัพยากรและให้บริการสารสนเทศเกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งที่เป็นองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถเชื่อมโยงกับสถาบันระดับภูมิภาคและนานาชาติ
พันธกิจ
            1. เป็นแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น (Local Information Center) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
            2. เป็นแหล่งสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
            3. เป็นแหล่งจัดหา จัดเก็บ สร้างสม อนุรักษ์ และให้บริการสารสนเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกรูปแบบด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
นโยบาย
            1. เป็นแหล่งจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และดำรงรักษาเรื่องราวและวัฒนธรรมของชาวอีสานไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป
             2. จัดสถานที่ มวลทรัพยากร และ บรรยากาศการเรียนรู้ที่บ่งบอกถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน
             3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการสารสนเทศ และชุดองค์ความรู้ท้องถิ่นภายในประเทศและต่างประเทศ
             4. ส่งเสริม เผยแพร่การใช้สารสนเทศอีสาน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน

 


แหล่งข้อมูล
ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม