ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร เริ่มดำเนินการตั้งแตปี พ.ศ. 2513 โดยจัดเป็นมุมบริการสารนิเทศอีสาน ต่อมาได้พัฒนางานเป็นศูนย์เอกสารอีสาน ในปี พ.ศ.2525 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชน ประเภทสื่อชาวบ้านและเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์สารนิเทศอีสาน ต่อมาวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2536 ได้รับพระราชกรุณาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามให้ว่า ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร และวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2538 เสด็จฯ เปิดศูนย์ฯ


Sirindhorn Isan Information Center
©2007 Academic Resource Center, Mahasarakham University